Privacy Policy

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Det er Kinnarps AB (org.nr 556256-6736) ("Kinnarps", "vi" eller "oss") som har personopplysningsansvaret og dermed ansvaret for behandlingen av dine personlige opplysninger, og at disse behandles i følge det nye GDPR reglementet, samt de prinsipper som kommer frem av vår personvernpolicy. Har du spørsmål rundt dette, eller vil bruke dine rettigheter - kan du kontakte oss på følgende adresse:  

Kinnarps As
Grinidammen 4, 1359 EIKSMARKA

Tel.nr +47 67 16 71 00

E-mail: gdpr@kinnarps.no

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN, OG FRA HVOR?

Vi samler bare inn de personlopplysninger vi ser på som nødvendig for å oppfylle de på forhånd definerte mål, som fremgår av avnsittet nedenfor. Bl.a samler vi inn informasjon om deg når du ønsker et tilbud, bestiller en vare eller tjeneste fra oss, når du registrerer deg på et nyhetsbrev / blogg eller du ønsker å søke på en stilling hos oss. Videre samler vi inn informasjon når du frivillig fyller ut kundeundersøkelser eller kontaktskjema, gir oss feedback og når du kontakter vår kundeservice.

Personopplysninger som vi samler inn kan, avhengig av sammenheng, omfatte:
•  Navn, stilling, tittel, språk, kontaktinformasjon inklusive e-post, telefonnummer og postadresse.

•  søknadsdokumenter som CV i forbindelse med søknad på stillinger.

•  Kjøpshistorikk

•  Leveranse, og fakturainformasjon, samt betalingsinformasjon.

•  Annen informasjon som du har gitt oss i forbindelse med henvendelse til kundesevice

Innsamling av dine personopplysninger skal skje fra følgende kilder:
• Kinnarps hjemmeside, f.eks når du bestiller et produkt, registrerer deg på nyhetsbrev eller blogg, registrerer og laster ned informasjon eller e-bøker, eller når du fyller ut kontaktskjema.

• Når du kontakter oss via e-post eller teleon

• Gjennom avtaler, faktura eller annen forretningskontakt - og når du er kontaktperson for noen av våre avtalekunder;

• Fra tredjeparts leverandører;

• Via markedsaktiviteter som messer, seminar og events.

hvorfor samler vi inn og behandler dine personopplysninger?

Vi samler inn opplysninger for den hensikt å støtte jobben som gjøres rundt følgende oppgaver:

 

Formål med behandlingen

Lovmessig begrunnelse

 • Behandle bestillinger og retur
 • Kontakt rundt leveranse og eventuelle klager
 • Behandling av søknader og ansettelser

Gjennomføring av avtale

 • Utsendelse av generell informasjon med spesifikk hensikt
 • Utsendelse av invitasjoner til events og kundearrangement
 • Utsendelse av tilbud
 • Besvare henvendelser på e-post og forespørsler til kundeservice
 • Utsendelse av kundeundersøkelser

Interesseavveiing

 • Utsendelse av nyhetsbrev

Samtykke

Samtykke

Vi behøver fra tid til annen ditt samtykke til å behandle dine persondata, f.eks. i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev. Når det skjer, vil du bli orientert om årsaken, og du vil få mulighet til å akseptere eller avslå at dine persondata behandles som beskrevet.  

Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake ved å kontakte oss som beskrevet ovenfor. Tilbaketrekkelsen  kan være enten delvis eller total. Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev fra oss mer, kan du i tillegg  til kontaktinformasjonen ovenfor, trekke dtit samtykke tilbake med et klikk i mailen.

Overførsel av persondata

Dine persondata kan bli overført til 3de part, som vil være Kinnarps databehandlere, slik at vi kan ud­føre våre plikter i relasjon til deg som kunde eller representant for våre kunder. Disse databehandlere er leverandører av data support, epost- og datalagringstjenester, samt leveringstjenester vedrørende bestilte pro­dukter. Vi sender eller selger ikke persondata til 3de parter vedrørende andre formål.

Vi utøver stor forsiktighet ved overførsel av dine persondata. Persondata overføres kun som nevnt i denne persondatapolicy, og kun etter å ha iverksatt nødvendige sikkerhetsrutiner.   Dine persondata kan sendes i de tilfeller  hvor Kinnarps skal etterleve  lovkrav, og de kan videresendes til myndigheter, når det lovmessig er et krav.

Under visse omstendigheter kan persondata overføres til land udenfor EU/EEA. Persondata beskyttelses­lovene tilbyr i noen av disse land , har ikke samme grad av beskyttelse av din data, som den svenske og norske lov har I disse tilfellene  sikrer Kinnarps at dine persondata får samme nivå av be­skyttelse, og at behandlingen skal skje under samme politiske rammer. Du kan alltid ha tillit til at overførsel av dine persondata til land utenfor EU/EEA skjer i overensstemmelse med relevant lovgivning, idet Kinnarps sikrer at minst én av de følgende betingelser etterleves underoverførselen.

Landet som mottar data lover å etterleve samme reglement og nivå av lovmessig beskyttelse

 • Kinnarps har innhentet samtykke til denne forsendelsen
 • Relevant datbeskyttelse tillater:
 • En avtale baseret på EU’s standardkontrakt  og betingelser (2010/87/EU) er inngått mellem Kinnarps og mottageren, uten betingelser, endringer eller tillegg, som skaper konflikter.
 • Mottakeren har inngått ‘binding corporate rules’ for behandling, som er godkjent av tilsynsmyn­dighetene, og som mottager av data er bundet av eller
 • For overførsler til USA hvor mottakeren selv har sørget for certificering etter EU-US Privacy Shield Principles under EU-U.S. Privacy Shield Framework og er registrert på den av US Dept. Of Commerces vedlikeholdte  liste over godkjendte mottakere.

 Hvordan beskytter vi dine persondata?

Kinnarps arbeider jevnlig med å sikre passende tekniske og organisatoriske rammer  på et nivå, som står i forhold til data følsomheten av data som  behandles, og i overensstemmelse med relevante data­beskyt­telseslover

 Hvor lenge beholder vi dine data?

Dine data vil aldri bli oppbevart lengere enn nødvendig i forhold til det formål de er innsamlet til, eller hva som er krevet av annen lovgivning. Dine persondata vil bli behandlet av oss i forhold til nedenstående liste, og derette bli slettet.

 

 • Forretningskontakter: Dine persondata er lagret så lenge du er oppført som vår kontaktperson for et firma, som Kinnarps har forretningsrelasjoner med.
 • Kommunikasjon: Hvis du er i kontakt med Kinnarps f.eks. via mail, vil dine persondata bli opp­bevaret så lenge det er nødvendig for å ferdigstille det som startede kontakten.
 • Jobbsøker: Kinnarps vil oppbevare søknads dokumenter, inklusiv søknad og CV gjennom hele rekrutteringsprosessen, samt i to år som dokumentasjon i eventuelle rettsstridigheter.
  • Lovgivning av annen art: Kinnarpslagrer all  dokumentasjon som  behøves til bokføring o.lign. som kreves av relevant bokførings- og regnskapslov.
  • Samtykke: Hvor vi handler på bakgrunn av ditt samtykke, lagrer vi kun persondata så lenge som samtykket er gitt for.

Hvilke rettigheter har du?

 • Du har rett til den informasjon  om deg, som vi behandler. Det betyr, at du kan kreve  infor­ma­sjon over hvilke persondata, vi oppbevarer om deg, formålet med behandlingen og oppbevaringen samt informasjon om hvor informasjonen er hentet fra.
 • Skulle dine persondata bli ukorrekte eller ufullstendige, har du rett til at få dem korrigert.
 • Du har i visse situasjoner rett til å få innskrenket Kinnarps behandling av dine persondata, f.eks. hvis du har protestertt mot en behandling som har skjedd etter Kinnarps lovlige hjemmel. Behandlingen kan også innskrenkes for en periode, mens det undersøkes  om dine gyldige årsaker til f.eks. sletting veier tyngere enn Kinnarps, d.v.s. dine
  • rettigheter til fritagelse / sletting.
  • Du har i visse tilfeller  rett til å få dine data slettet, hvis dine data ikke lenger er nødvendige i for­hold til det formål de ble innsamlet til.
  • Du har til en hver tidrett til å trekke tilbake eller endre samtykke, som du tidligere har gitt oss.  
   • Du kan i visse tilfeller kreve at dine data overføres elektronisk til en annen data ansvarlig (data portability).

 Skulle du komme frem til at du vil gjennomføre en av rettighetene ovenfor, er du velkommen til å kon­takte oss via kontakt informasjonen ovenfor. For å beskytte dine data, må vi kreve, at du kan identifisere deg i forbindelse med henvendelsen. Hvis du, i forbindelse med ovenstående, velger å kontakte oss via brev, må vi be om at du sender med  kopi av gyldigt ID, og at henvendelsen er underskrevet. Velger du å hen­vende dig via e-post, må du legge ved scannet  kopi av ID og underskrift.

Du kan til enhver tid sende inn  en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Kinnarps behandling av dine per­sondata skjer imot gjeldende lov.

Endringer til persondata policyen

Venligst vær oppmerksom på  at betingelsene i persondata policy kan bli endret eller få tillegg.  Den nyeste versjonen vil da bli publisert på Kinnarps hjemmeside. Du bør derfor jevnlig sjekke hjemmesiden, og være sikker på, at du fortsatt er enig i ordlyden.

 Hvis endringerne omfatter behandling av persondata, som er basert på et av dine samtykker,  vil du naturligvis få muligheten til å fornye ditt samtykke eller trekke det tilbake.  

 

Du kan lese mer om hvordan vi behandler cookies her: www.kinnarps.no/informasjon-om-cookie/