The Better Effect Index Verktøyet som gjør det lettere å velge bærekraftige innredningsløsninger for kontor, skole og offentlige miljøer

Stadig flere ønsker å ta bærekraftige valg. Arkitekter, interiørarkitekter, sluttkunder og brukere stiller ulike krav til innredningsløsningene på kontoret, på skolen eller i andre offentlige miljøer. Derfor har vi lansert The Better Effect Index – et verktøy som gjør det lett å velge bærekraftige og miljøvennlige innredningsløsninger.

"Folk ønsker å se hvilken forskjell de faktisk gjør"

Johanna Ljunggren, Sustainabillity Manager Kinnarps

«Fremtidens beslutningstakere kommer ikke til å nøye seg med å kjøpe en merking. Trenden er tydelig over hele verden. Mennesker vil se hvilken forskjell de faktisk gjør. De bryr seg ikke om symbol – de vil vite hvordan selskapene fikk merkingen. Dette er noe som kommer til å gjøre seg gjeldende i innkjøpene. Det kommer ikke til å være nok at man som leverandør krysser av i en rute og lar saken ligge. Du må vise at du har kontroll over situasjonen», fortsetter Johanna Ljunggren.

The Better Effect Index er vår måte å forenkle og tydeliggjøre bærekraftsarbeidet i offentlige innredningsprosjekter på. Tanken er at arkitekter og kunder lett skal kunne identifisere viktige bærekraftsspørsmål og sammenligne hvordan ulike produkter oppfyller kravene. Det skal være lett å velge skrivebord, møtebord, kontorstoler, oppbevaring og annen innredning.

Oppfyller arkitektens behov

The Better Effect Index er utformet for å dekke behovene hos arkitekter, interiørarkitekter, innkjøpere, bedrifter og brukere. Indeksen bygger på en undersøkelse med arkitekter og kunder, og er utviklet med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. I The Better Effect Index setter vi karakter på møblene våre for kontor, skole og offentlige miljøer innen seks viktige bærekraftsområder. Hvert produkt får poeng innen de ulike områdene, og man kan se nøyaktig hvilke kriterier de har – eller ikke har – oppfylt. Bærekraftsverktøyet er utformet som et raskt og brukervennlig nettverktøy, og det oppdateres hele tiden med informasjon om nye produkter.

Bedre bærekraft i møbelbransjen

The Better Effect Index fungerer også som Open Source, noe som gir alle – fra arkitekter og innkjøpere til kunder og konkurrenter – innsikt i hvordan produktene blir til og hvordan de bedømmes.

«Dette er viktig. Vi rapporterer ikke bare gode produkter, men også våre egne mangler. Ved å være åpne om hva vi selv gjør, skaper vi muligheter for bransjen til å samarbeide om bærekraftsspørsmål. Hvis vi har en felles bærekraftsagenda, kan vi sammen gjøre det lettere for kundene å ta enklere og bedre bærekraftsvalg», sier Johanna Ljunggren.

Bærekraft er viktig for arkitektens valg

For Lotta Bergqvist, interiørarkitekt ved Kanozi Arkitekter i Malmö, har bærekraft høy prioritet når hun velger møbler til kontor, skole og andre arbeidsplasser.

«Jo mer vi vet om materialene som skrivebord, stoler, oppbevaring og annen innredning – og hvordan de er produsert – desto lettere blir det for oss å velge.»

Kanozi Arkitekter har et utpreget bærekraftsfokus, og arbeider ut fra prinsippet om at god arkitektur påvirker mennesker positivt og fører til et mer sosialt og økologisk bærekraftig samfunn. Selskapet har kontorer i Göteborg og Malmö, og er et komplett arkitekthus med arkitekter, interiørarkitekter og ingeniører. Totalt er det rundt 60 medarbeidere. Lotta Bergqvist er interiørarkitekt SIR/MSA hos Kanozi Arkitekter, og er akkurat nå engasjert i et prosjekt for Akademiska hus og Tyréns kontorer i både Malmö og Lund.

Viktig med bærekraftige møbler

«Når vi velger møbler og innredning til for eksempel skole og offentlige miljøer, ser vi etter bærekraftige alternativer ut fra et helhetsperspektiv. Vi ønsker naturligvis at designet skal være bærekraftig på den måten at det både skal se bra ut og tåle tidens tann. Vi ønsker møbler som passer til kundens virksomhet, og som de kan trives med i lang tid», sier Lotta Bergqvist.

Hele verdikjeden er viktig

«Vi samarbeider gjerne med Kinnarps, fordi vi vet at man har tenkt gjennom bærekraften i hele kjeden helt frem til leveringen. Nettopp Kinnarps' leveringssystem med tepper i stedet for vanlig emballasje har en svært god bærekraftstenkning, mener vi. At møblene skal kunne gjenbrukes, renoveres og trekkes om på en god måte, er andre viktige faktorer».

"At vi i bransjen er åpne med hvordan vi jobber i bærekraftsspørsmål, deler informasjon og samarbeider, tror jeg er avgjørende for at vi skal finne gode og bærekraftige løsninger."

Mer samarbeid om bærekraft

Ideen om å tydeliggjøre og forenkle møblenes bærekraftsegenskaper ut fra hele livssyklusen gjennom en bærekraftsindeks som The Better Effect Index er noe Lotta Bergqvist ønsker velkommen. Hun liker også tanken på en bærekraftsindeks som fungerer som Open Source, som er tilgjengelig for alle – fra arkitekter til slutkunder og brukere.

«Vi har mange gode møbelmerkinger, for eksempel Svanen og Möbelfakta, men noen ganger kan merkingene bli veldig spesialiserte. For nye designere eller aktører på markedet kan det også være vanskelig å ha ressursene til å oppfylle de store merkeordningene. At vi i bransjen er åpne med hvordan vi jobber i bærekraftsspørsmål, deler informasjon og samarbeider, tror jeg er avgjørende for at vi skal finne gode og bærekraftige løsninger. For meg som interiørarkitekt er det viktig å komme tidlig inn i byggeprosessen for å kunne se helhetsløsningen og dermed gjøre aktive, gjennomtenkte valg.» 

Enklere innkjøp

The Better Effect Index rapporterer møblenes bærekraftsegenskaper innen seks ulike områder: råvarer og ressurser, klima, rene materialer, sosialt ansvar, gjenbruk og ergonomi. Tanken er blant annet å forenkle innkjøpsarbeidet for leddene som definerer vilkårene, for eksempel arkitekter og interiørarkitekter

«I Kanozi arbeider vi med en ny merking som heter 'Well', der fokus ligger på menneskelig trivsel ut fra et helhetsperspektiv. Merkingen omfatter alle deler av bygningen, inkludert innredningen. Det handler også om at møblene på et kontor kan oppmuntre til mer bevegelse og bedre trivsel og helse.»

Bærekraftige materialer

Riktig informasjon om møbler og materialer er avgjørende for at sluttresultatet skal bli slik arkitekten hadde tenkt ut fra et bærekraftssynspunkt, konstaterer Lotta Bergqvist.

«Kunnskap om materialer og produksjon er svært viktig for at vi skal kunne velge riktige produkter. Det kan være vanskelig å holde oversikt over alle de nye materialene som introduseres hele tiden, og da er det mye lettere at vi får alle fakta fra produsentene allerede fra begynnelsen. Det er også en viktig del av innsalgsarbeidet at vi kan forklare for kunden hvorfor vi har valgt et bestemt møbel eller et bestemt materiale, og på hvilken måte det er et bærekraftig valg.»

Informasjonen blir også viktig i et mer langsiktig perspektiv. Muligheten til å kunne levere en status etter at prosjektet er fullført, til dem som skal ta vare på og arbeide i miljøet, er en måte å gjøre det lettere for bestilleren på. Der kan man lese alt om møblene og egenskapene deres, og man får viktig informasjon om mulighetene til å komplettere, renovere og gjenvinne.

«Hvis medarbeiderne har spørsmål om innredningen og hvorfor bestemte møbler er valgt, skal de kunne finne den informasjonen raskt og enkelt. Da blir det også lettere å forvalte og videreutvikle bærekraftstenkningen i et miljø. Når medarbeiderne vet hvorfor bestemte produkter er valgt, velger man forhåpentlig ikke å komplettere med ting som ikke er optimale ut fra et bærekraftssynspunkt.»

Og det er en bærekraftstanke i seg selv.

Slik fungerer The Better Effect Index

Alle produkter får karakter innen seks ulike områder. Høyeste karakter i hvert område er 3 poeng. Karakteren i hvert område er et gjennomsnitt av poengene på indikatorene, det vil si de ulike bærekraftsegenskapene vi bedømmer. Høyeste mulige totalkarakter når alle områder legges sammen er 3 poeng. Totalkarakteren er et snitt av poengene i hvert område.

1. RÅVARER OG RESSURSER

Bedømte bærekraftsegenskaper: Kunnskap om råvarenes opphav. Kunnskap om vilkår i produksjonskjeden. Ressursoptimering.

2. KLIMA

Bedømte bærekraftsegenskaper: Intransport. Uttransport. Leverandører (fossilfri energi i egen produksjon) Produsenter (fossilfri energi i egen produksjon). Andel materiale med lav klimapåvirkning.

3. RENE MATERIALER          

Bedømte bærekraftsegenskaper: Oppfylte nivåer for kjemikalieinnhold. Oppfylte nivåer for utslipp. Gode materialvalg.

4. SOSIALT ANSVAR

Bedømte bærekraftsegenskaper: Code of Conduct hos leverandører. Leverandører som er risikovurdert. Granskede leverandører fra risikoland.

5. GJENBRUK

Bedømte bærekraftsegenskaper: Mulig å reparere/renovere? Mulig å gjenvinne materialer? Fremstilt av gjenvunnet materiale?

6. ERGONOMI

Bedømte bærekraftsegenskaper: Muliggjør bevegelse. Muliggjør tilpassing. Forbedrer lydnivået.