God ergonomi er god økonomi

Helhetlig ergonomi skaper bedre arbeidsforhold, noe som igjen fører til bedre økonomi. Den samlede forskningen på området er soleklar: Det å satse på ergonomi, trivsel og helse er alltid en økonomisk god investering.

Regn med større fortjeneste

Ergonomi og økonomi er tett knyttet til hverandre, siden det ene alltid påvirker det andre. De aller fleste bedriftsledere ser at det er økonomisk lønnsomt å ha friske og sunne medarbeidere som presterer godt når de er på jobb. Men, det er ikke like sikkert at lederne ser den sterke koblingen til ergonomi. Når folk trives takket være gjennomtenkte ergonomiske løsninger, enten det er på kontor, skole eller helse, får det ringvirkninger – både i den daglige driften og på bunnlinjen.
Faktum er at et helhetlig ergonomiperspektiv gjør oss mer effektive. De daglige oppgavene blir enklere å utføre på en riktig måte, samtidig som sykefraværet går ned. Et velfungerende arbeidsmiljø er der mennesker trives og kan prestere. Det gjør det også enklere å beholde medarbeiderne og rekruttere nye.

Les også: Ergonomiske kontor gir bedre arbeidsmiljø

Mange bekker små

Tenk deg at du leder en bedrift med 100 medarbeidere. Hver uke bruker medarbeiderne 15 minutter på å finne passende møterom. Snittlønnen er 36 100 kr. På ett år vil du bruke over en million kroner på å få personalet til å finne et egnet sted å møtes. Tilsynelatende små problemer kan med andre ord få store økonomiske konsekvenser. Har du et helhetlig perspektiv på ergonomi, kan du i stedet bruke pengene på viktigere ting.

Se produktene: Ergonomiske kontorstoler og arbeidsstoler

Reduser sykefraværet

Et godt fysisk miljø som fungerer godt både organisatorisk og sosialt, fører til færre sykemeldinger og arbeidsrelaterte skader. Det er et faktum. Gode forhold og forutsetninger på arbeidsplassen, både fysiske og mentale, gjør også at friske medarbeidere presterer bedre i jobben. Så å si all tilgjengelig forskning tyder på det samme, ettersom vi mennesker fungerer på samme måte, uansett land eller yrke. Ifølge studier fra Eurofound, Det europeiske institutt til forbedring av leve- og arbeidsvilkår, er vi borte fra jobben mellom 3 og 6 prosent av arbeidstiden. Det kan skyldes en rekke ulike faktorer, men man regner med at fraværet, inkludert sykefravær, i gjennomsnitt koster hvert medlemsland rundt 2,5 % av landets BNP årlig. Det er et overslag og komplisert å regne ut, men det er tydelig at fravær fra jobben uansett årsak koster samfunnet enorme summer.

Bedre helse gir bedre avkastning

I en undersøkelse fra McKinsey and Company basert på selskaper i S&P 500 oppnår 8 av 10 selskaper som investerer i helse og trivsel, resultater i løpet av 6–12 måneder. McKinsey fastslår at det er økonomisk fordelaktig for så å si alle bedrifter å satse bevisst på helse og trivsel. Undersøkelsen viser også at omsetningen kan øke kraftig, i enkelte tilfeller opptil 18 %.

5 tips til helhetlig ergonomi

1.

Gjennomfør en arbeidsplassanalyse for å kartlegge og analysere virksomhetens faktiske behov når det gjelder utformingen av det fysiske miljøet sett i sammenheng med visjon og arbeidsmåte.

2.

Informer og involver personalet på en godt planlagt og gjennomtenkt måte i utformingen av kontormiljøene.

3.

Ved utformingen av nye eller eksisterende arbeidsmiljø bør det legges planer for implementering av arbeidsmåter, miljø, soner og produkter med viktige funksjoner. Dette gjør at alle ansatte forstår hvilke muligheter som finnes, og hvordan kontoret kan brukes på en ergonomisk og optimal måte.

4.

Lag en Playbook med felles retningslinjer og spilleregler for arbeidsplassen (Playbook = regler og rutiner). Den forklarer hvordan arbeidsplassen skal fungere og bidrar til å opprettholde organisasjonens visjon. En Playbook gjør det også enkelt å gi nye medarbeidere en introduksjon.

5.

Følg regelmessig opp hvordan kontoret fungerer, ikke bare når kontormiljøet har fått ny utforming. Det gjør det enklere å foreta raske justeringer når behovene eller organisasjonen endrer seg.

Fleksibilitet og trivsel for folket

Forskning og markedsundersøkelser viser at mennesker ser på fleksibilitet og trivsel som to viktige faktorer i arbeidslivet, noe som igjen er et konkret resultat du kan oppnå ved hjelp av helhetlig ergonomi. Økt fleksibilitet og trivsel er spesielt viktig å tenke på i en tid der nærmest hele næringslivet lurer på hvordan fremtidens kontorer vil se ut og fungere. Samtidig krever mange arbeidsgivere i dag at medarbeiderne skal være pålitelige, ansvarlige, disiplinerte, motstandsdyktige, sosiale, tilpasningsdyktige, engasjerte, problemløsende og takle stress. Hvis regnestykket glipper på et eller annet punkt på grunn av dårlig ergonomi, kan det føre til problemer som du kanskje ikke har tenkt på. En dårlig stol kan gi ryggproblemer med økt stress som resultat, for høyt lydnivå kan gjøre at man får hodepine og ikke kan konsentrere seg, og en skadelig kultur kan gjøre at man heller tar en sykedag enn å gå på jobb. Listen kan gjøres lang, ettersom det ene alltid påvirker noe annet.

Riktig miljø stimulerer helsen

De vanligste opplevde helseproblemene som påvirker folk negativt, er smerter i rygg, muskler og nakke. Hodepine og overanstrengte øyne er også vanlig. Det er store forskjeller mellom yrkesgrupper og aldersgrupper, men det er tydelig at nesten alle helseproblemer er sterkt knyttet til det fysiske og sosiale miljøet. Helhetlig ergonomi er ikke hele løsningen, men det kan beviselig fremme trivselen. Og trivselen har stor betydning for blant annet allmennhelse, engasjement, kreativitet, energi og produktivitet.

Korte avbrudd

Forskjellige typer avbrudd i arbeidet er et stort problem på mange arbeidsplasser og går ut over effektiviteten. Det kan være noe så enkelt som at en medarbeider begynner å snakke til noen som sitter dypt fokusert ved skrivebordet. Forskning viser at personen som ble forstyrret, ville ha vært opptil fire ganger mer effektiv uten avbruddet. Samme forskning viser at avbrudd blant annet fører til at e-postmeldinger blir mindre tydelige og hyggelige, og at antallet feil generelt fordobles. Årsaken er at vi forsøker å kompensere for avbrudd, noe som fører til økt stress, frustrasjon og tidspress. Hvis det er et vedvarende problem, kan det føre til alt fra utbrenthet til en dårligere kultur på jobben. Derfor er det viktig at ergonomiske løsninger og det ergonomiske miljøet er tilpasset forskjellige typer mennesker. Noen har behov for ro, og dermed også alt fra egnede møbler og farger til riktig lederskap og kultur. Det fungerer naturligvis på samme måte den andre veien også. Folk som ønsker og trenger en kontinuerlig dialog, må også inkluderes i det helhetlige perspektivet.

Risikoer ved mye stillesitting

Over hele verden er ryggsmerter den viktigste årsaken til at mennesker hindres i å arbeide og utføre hverdagslige aktiviteter på en best mulig måte. Ryggproblemer forårsaket av for lite bevegelse og for mye stillesitting på feil utformede stoler kan føre til blant annet dårligere prestasjoner, langvarige depresjoner og sykefravær. Langvarig stillesitting er tett knyttet til en rekke helseproblemer, for eksempel hjerte-/karsykdommer, type 2-diabetes, overvekt, skiveprolaps og enkelte krefttyper. Langvarig stillesitting påvirker også muskler, sener, leddbånd, brusk og nerver.

54 % finner ikke de rette medarbeiderne

Undersøkelser viser at mer enn halvparten (54 %) av verdens arbeidsgivere har vanskeligheter med å rekruttere de rette medarbeiderne. Dette tallet har doblet seg det siste tiåret. Det skyldes en rekke forskjellige faktorer, men det er tydelig hvem som sitter med makten, og det er ikke lenger arbeidsgiverne. Lønn, fleksibilitet og følelsen av å bli utfordret på jobben er det viktigste for oss mennesker, men disse faktorene er ikke isolert fra resten. De henger sammen med at vi rangerer lagfølelse, trivsel, kultur og lederskap veldig høyt. Moderne arbeidstakere er som moderne forbrukere, de vil ha en brukeropplevelse på jobben. Det er her helhetlig ergonomi kommer inn i bildet. De fysiske, organisatoriske og sosiale faktorene tegner sammen opp et lysere bilde av fremtiden. Hvis du legger til rette for økt individualitet og inkludering, har du også bedre forutsetninger for å finne rett kompetanse og samtidig styrke varemerket eller organisasjonen som helhet. 

Ergonomi kan være et enkelt regnestykke

Kinnarps' helhetlige perspektiv er basert på vitenskap og markedets behov, men også på vår lange erfaring. Det er en trygghet og en ressurs for deg som arbeider innen kontor, skole eller helse og omsorg. Kort sagt vet vi at ergonomien øker vesentlig hvis du legger stor vekt på helheten. Ved å investere i miljøet fra et helhetlig perspektiv får du med alle brikkene i det ergonomiske puslespillet. Du tar hånd om de fysiske aspektene som møbler, planløsning, luft, temperatur, lys, farge, materiale, lyd og bevegelse. I tillegg har du store muligheter til å styre organisatoriske og sosiale faktorer i ønsket retning, slik som kultur, lederskap, individualitet, inkludering, atferd og etikette. Det er forhold som til sammen har stor innvirkning på totalopplevelsen og økonomien. Vi hjelper deg!

Kontakt oss

Utforsk helhetsergonomi

Kilder

 • “Absence from work”, Eurofound
 • “European Company Survey 2019”, Eurofound
 • “6th European Working Conditions Survey”, Eurofound
 • “Back pain facts and statistics”, American Chiropractic Association
 • “What workers want in 2020”, Manpower Group
 • “Employment Outlook Survey Q3 2021”, Manpower Group
 • “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress”, University of California
 • “Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem” (“The importance of the work environment for back problems”), the Swedish Agency for Health Technology
 • Assessment and Assessment of Social Services “Organizational health: A fast track to performance improvement”, McKinsey & Company
 • “Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice”, European Work Environment Agency
 • “Sittande, stående och gående arbete” (“Sitting, standing and walking work”), Swedish Work Environment Authority